OBTENCIÓ DE GAS METÀ A PARTIR DE RESIDUS ORGÀNICS (ANIMALS I/O VEGETALS)

Ús proposem un bio digestor que podreu instal·lar a la vostra parcel·la, per obtenir gas metà. El gas metà el podeu aprofitar per cuinar, escalfar aigua o llocs tancats (calefacció directa), o inclús com herbicida (amb la flama). El bio digestor utilitza com a font primària fems líquids de porcs o vaques o ovelles. També hi podeu posar restes vegetals de casa (fracció orgànica) o restes de poda.

BIO DIGESTOR TIPUS TÚNEL

BIOGÀS: OBTENCIÓ DE GAS METÀ + FERTILITZANT ORGÀNIC A PARTIR DE LES RESTES ORGÀNIQUES

Quan es parla de biogàs ens referim a la producció de gas metà (CH4), produït dins un bioreactor en procès anaeròbic. El gas obtingut servirà per fer anar un foc de cuina (fogó adaptat), o per escalfar aigua (a través d’un cremador adaptat) o fer-ne electricitat (procés més complicat i de cost elevat). En tots els casos servirà per obtenir una font d’energia (el gas metà), provinent d’un recurs natural, renovable i completament sostenible.

Per poder produir biogàs, es necessita:

-El nostre bioreactor túnel, llest per a instal·lar amb un volum a triar de  3, 6, 9 ó 12 m3. També en fem de més grans segons necessitas del Client

-Deixalles orgànqiues de tipus vegetal i/o animal de forma continuada al llarg del temps.

-Espai on poder ubicar el bioreactor.

-Consum previst del gas (cuina, estufa, calefacció, etc).

¿COM FUNCIONA EL BIOREACTOR?

Als bioreactors (o biodigestors) es genera un ambient biològic actiu que desencadena una fermentació anaeròbia per acció de microorganismes, aconseguint producció de gas metà (biogàs), a més de líquids lixiviats que poden ser utilitzats com a fertilitzants. El biodigestor s’alimenta amb els residus de casa i aigua i és inoculat amb bacteris metanogènics que descomponen la matèria orgànica i formen el metà.

Dins els bioreactors es barregen els residus orgànics amb aigua, i la calor a l’interior del contenidor genera gasos pròps de l’actuació dels bacteris metanogènics. A partir d’això i depenent del clima, entre 15 a 40 dies un cop activat es pot aprofitar el biogàs.

Els bacteris metanògens són un grup especialitzat de bacteris anaeròbics que descomponen la matèria orgànica i formen metà, un combustible, producte de les reaccions de biodegradació de la matèria. Els bio digestors solen ubicar-se en la part exterior perquè la calor del sol beneficiï el procés. Per afavorir que la temperatura es mantingui constant, el bioreactor, s’enterra dins una rasa, quedant el 80% del volum enterrat i un 20% en la seva part aèria. També en llocs més freds es protegeix amb una coberta tipus hivernacle.

Un cop el bioreactor està activat, es recomana alimentar-lo amb la matèria orgànica diàriament, traient el residual o les deixalles líquids (lixiviats) que poden emprar-se com a fertilitzants o per compost.

ÚS VOLEM AJUDAR AMB:
-Càlculs de volum i consums diaris (enginyeria).
Kit de digestor ja muntat tipus túnel d’un volum determinat segons els càlculs (de 3, 6 ó 9 m3 o altres mides).
-Acompanyament amb la instal·lació o inclús ajuda de la instal·lació (mai claus en mà)
-Acompanyament amb el consum
-Servei de manteniment

COM ÉS UN BIO DIGESTOR TÚNEL?

És un digestor molt simple, utilitzant membrana geotèxtil de PVC soldat entre les làmines, i amb una forma final de cilindre. Manté una relació entre la longitud i el diàmetre pròxima a 7,5. També pot tenir forma el·lipsoide. En ambdós casos el bio digestor s’enterra dins una rasa, i inclús es posa aïllant a les parets de la rasa i a terra, per evitar traspàs de calor del reactor vers el sòl o a la inversa. En llocs on fa fred a l’hivern es pot posar un hivernacle o coberta superficial. És fabricat amb làmina de PVC i s’entrega ja muntat i segellat. Només cal fer la rasa i posar-lo a lloc.

El bio-digestor túnel proposat és format per:

-Làmina protectora de sòl

-Túnel (bioreactor) format de PVC ja soldat i completament estanc

-Tubs d’entrada de la matèria primària i sortida (adob), amb arquetes de separació

-Tub de sortida del bio-gas (gas metà), amb vàlvules.

-Suport lineal interior per poder subjectar sondes de temperatura (opcional)

-Dipòsit de PVC d’acumulació.

-Filtre i vàlvula de seguretat pel gas metà

-Tub de gas en la sortida del dipòsit acumulador

-Manual d’instal·lació i funcionament

 

 

 

QUAN DE METÀ ES POT PRODUIR AMB EL BIO-REACTOR TÚNEL?

Un bio reactor d’ús domèstic ha de produir com a mínim 1m3 de metà al dia, equivalent a les necessitats energètiques per cuinar (2.2kW). El bio digestor túnel és el més senzill de tots els bio reactors existents per produir metà. Treballa a molt baixa pressió i el rendiment d’obtenció de metà és baix (a l’ordre del 30-40%), la resta es anhídrid carbònic (CO2) i altres compostos. Però el cost del quit proposat i l’obtenció de metà té una proporció molt favorable. Per produir aquest metre cúbic cal entre 25-30Kg de fems de vaca o 20 Kg de fems de porc al dia amb una proporció de sòlid: líquid de 1:3. També es pot obtenir amb restes vegetals, amb valors de 70 a 150kg de matèria orgànica fresca al dia.

 

 

BIO-REACTORS:  LLISTAT DE PREUS. 2020 Preus AMB IVA

CÒDI DESCRIPCIÓ PREU iva inclòs (€)
Bioreactor 3 de 3000L de volum (aprox), amb làmina de PVC segellada, amb tots els accessòris + dipòsit PVC d’acumulació en plàstic. No inclou cremador consultar
Enginyeria i càlculs per determinar consums en biodigestor domèstic consultar
Làmina protectora línia de sòl + aïllant parets rasa consultar
Visita tècnica al lloc 49,00 +0.09€/km

 

BIOGÀS: FITXES TÈCNIQUES