FOTOTÈRMIA

ESCALFAR AIGUA AMB PANELLS FOTOVOLTAICS UTILITZANT UN TERMO ELÈCTRIC CONVENCIONAL O UN ACUMULADOR D’INÈRCIA AMB RESISTÈNCIA ELÈCTRICA, TREBALLANT AMB CORRENT CONTINUA (Vcc)

ESCALFAR AIGUA AMB PANELLS FOTOVOLTAICS UTILITZANT UN TERMO ELÈCTRIC CONVENCIONAL O UN ACUMULADOR D’INÈRCIA AMB RESISTÈNCIA ELÈCTRICA, TREBALLANT AMB CORRENT CONTINUA (Vcc)

ESCALFAR AIGUA AMB PANELLS FOTOVOLTAICS UTILITZANT UN TERMO ELÈCTRIC CONVENCIONAL O UN ACUMULADOR D’INÈRCIA AMB RESISTÈNCIA ELÈCTRICA, TREBALLANT AMB CORRENT CONTINUA (Vcc)

FOTOTERMIA: MÉS AVANTATGES RESPECTE A UN SISTEMA DE SOLAR TÈRMICA
SENSE BATERÍA No necessita bateria. Escalfa l’aigua directament al termo sense bateria ni inversor.
INSTAL·LACIÓ MOLT SENZILLA Només els cables de sortida fotovoltaica i els reguladors (proteccions) i un Control FOT/T o un Derivador d’excedents DEP-T (segons opció)
NORMATIVA CTE-HE4 Compleix amb el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) Document Base HE4, per cobrir al mínim d’exigència en la generació d’Aigua Calenta Sanitària (ACS) o amb calefacció.
SENSE MANTENIMENT No requereix cap mena de manteniment al no incloure hidràulica (sobrepressió, perills de gelada, bomba solar, fuites).
TEMPERATURA FINS A 95ºC Es poden assolir temperatures de fins a 95ºC o més de forma diària, sense cap cost energètic exterior (només la fotovoltaica i amb insolació)

 

DOS PRODUCTES UN MATEIX OBJECTIU: FOT/T – DEP/T

La Fototermia necessita un petit controlador electrònic. Nosaltres fabriquem el derivador FOT/T (per ús directe de la fotovoltaica a la resistència), o el DEP/T (per aprofitament de l’excedent fotovoltaic), el qual permet ajustar la temperatura de treball de l’acumulador d’aigua. Un cop superada la temperatura de consigna, el control FOT/T interromp l’energia fotovoltaica a la resisència i obre el relé, portant el voltatge de placa a Voc i tensió 0V . En canvi el DEP/T un cop assolida la temperatura de consigna, manté la tensió en espera, per tal que l’inversor fotovoltaic o regulador, no s’aturi.

La sortida relé, en ambdos casos ús pot permetre activar un consum.

Ús proposem quatre exemples de FOTOTÈRMIA

FOTOTERMIA: FUNCIONAMENT DELS REGULADORS SALORIA FOT/T – DEP/T

Regulador Fototèrmia (FOT/T) amb control PWM envia tota la producció de placa directament a la resistència dins l’acumulador d’aigua. Permet una potència de placa de fins a 2400Wp i tensió de placa entre 180-280Vcc (ajustable) i control de temperatura entre 9-99ºC (ajustable). Tensió en circuit obert de placa com a màxim de 380Vcc. Prioritza escalfar aigua i assolida la temperatura de consigna +2ºC es desactiva tota la tensió de placa. Per sota de 2ºC de la temperatura de consigna es torna a activar la tensió fotovoltaica. Aquest cicle el fa ininterrompudament mentre hi hagi tensió fotovoltaica.

El relé s’activa un cop assolida la temperatura de consigna. La sortida relé, pot permetre activar un contactor Vcc per deixar passar la tensió fotovoltaica vers un consum o inversor.

El FOT/T es pot instal·lar en una linia nova (string), o una ja existent, sempre que no superi els límits de tensió i potència.

S’entrega dins de caixa estanca junt amb una sonda de temperatura.

Per complir amb la normativa REBT es imprescindible que a la sortida del camp PV i abans del quadre FOT/T, hi hagi un quadre de protecció Vcc. Allí on es connecti la resistència elèctrica d’escalfament (termo o acumulador d’inèrcia, etc), cal fer una connexió a terra.

-Derivador d’Excedents Fotovoltaic (DEP-T). Aquest regulador s’utilitza per aprofitar l’excedent fotovoltaic i enviar aquest a la resistència per escalfar aigua. És a dir, s’utilitza en paral·lel a un inversor fotovoltaic o regulador de carga, detectant (per pujada de tensió), quan l’inversor (o regulador de carga) s’atura. Llavors agafa  la tensió de placa excedent i el deriva vers la resistència. Manté mitjançant un algorisme PWM la tensió a l’entrada del regulador/inversor i deriva exclusivament l’excedent fotovoltaic.

Aquest procés de deriva, es realitza mentres no s’assoleix la temperatura de consigna. Arribats a aquest punt la deriva s’atura, però permet activar un relé,  i aprofitar l’excedent fotovoltaic igualment.

Permet una potència de placa de fins a 2400Wp i tensió de placa entre 80-280Vcc (La tensió nominal es fixada al nostre taller) i control de temperatura entre 9-99ºC (ajustable). Tensió en circuit obert de placa com a màxim de 380Vcc. Tensió de resistència màxima de 2300W.

El DEP/T es pot instal·lar en una linia nova (string), o una ja existent, sempre que no superi els límits de tensió i potència.

S’entrega dins de caixa estanca junt amb una sonda de temperatura.

Per complir amb la normativa REBT es imprescindible que a la sortida del camp PV i abans del quadre DEP/T, hi hagi un quadre de protecció Vcc. Allí on es connecti la resistència elèctrica d’escalfament (termo o acumulador d’inèrcia, etc), cal fer una connexió a terra.

FOTOTERMIA AGRÍCOLA

-També podem oferir solucions per a la indústria però sobretot per al sector agrícola.

Tenir aigua calenta, segons en quins processos és imprescindible (sala de munyir per exemple).

Demaneu més informació de quina manera els nostres productes us poden ajudar a reduir la vostra empremta de Carboni.

NORMATIVA CTE DB HE4

El regulador FOT/T compleix perfectament amb la normativa CTE Document Bàsic HE4 apartat 3 i 4:

3 Quantificació de l’exigència

3.1 Contribució renovable mínima per a ACS i/o climatització de piscina

1 La contribució mínima d’energia procedent de fonts renovables cobrirà almenys el 70% de la demanda energètica anual per a ACS i per a climatització de piscina, obtinguda a partir dels valors mensuals, i incloent-hi les pèrdues tèrmiques per distribució, acumulació i recirculació. Aquesta contribució mínima es pot reduir al 60% quan la demanda d’ACS sigui inferior a 5000 l/d. Es considerarà únicament l’aportació renovable de l’energia amb origen in situ o a les proximitats de l’edifici.

A més des de Hidric ús podem oferir la Justificació, tal com descriu el Document Base HE4-Annexe F:

4 Justificació de l’exigència

Per justificar que un edifici compleix les exigències d’aquest DB, els documents de projecte inclouran la següent informació sobre l’edifici o part de l’edifici avaluada:

a) la demanda mensual d’aigua calenta sanitària (ACS) i de climatització de piscina, incloent-hi les pèrdues tèrmiques per distribució, acumulació i recirculació.

b) la contribució renovable aportada per satisfer les necessitats denergia per a ACS i climatització de piscina.

c) la contribució de l’energia residual aportada, si escau, per a l’ACS;

d) comprovació que la contribució renovable per a les necessitats d’ACS utilitzada cobreix la contribució obligatòria.

Demaneu valoració per el càlcul de la Justificació si heu adquirit el vostre regulador FOT/T.

DESCRIPCIÓ PER A PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Si heu de redactar un projecte o prescripcions tècniques on inclogui Fototèrmia i voleu utilitzar el regulador FOT/T, podeu realitzar la següent descripció:

Regulador Fototèrmia FOT/T amb seguiment PWM i entrada tensió FV de 90 a 300Vcc nominal amb un màxim  Voc de 380Vcc. Potència màxima de la línia fotovoltaica de 2200Wp instal·lats, amb sortida a resistència no superior a 2200W (mesurats en Vcc). Amb incorporació de sonda de temperatura i amb control de temperatura de 9-99ºC ajustable. Tall del circuit a resistència a temperatura de consigna +2ºC i retorn a resistència a -2ºC de la temperatura de consigna i una sortida a relé. Placa base dins caixa estanca amb resistència passiva exterior per refrigeració de l’ectrònica.

KIT DE GENERACIÓ FOTOTÈRMIA

Per tenir un equip complet de fototèrmia cal: Placa Fotovoltaica, Estructura de suport, Regulador Fototèrmia (FOT/T o DEP/T), Acumulador d’aigua o termo elèctric i resistència elèctrica.

Al mercat podeu trobar les plaques, estructures i acumuladors, vosaltres mateixos, però si voleu també ús podem oferir els nostres components estandaritzats

MÓDULS FOTOVOLTAICS Mòduls fotovoltaics units tals que la tensió de sortida sigui entre 80-280Vcc. Els reguladors es fabriquen a mida segons la tensió fotovoltaica. Potència màxima per linia (string)  fins a 2400Wp.
ESTRUCTURA DE SUPORT Fabricada en alumini anonitzat amb tractament d’alta resistència tipus T6. Vàlid per coberta plana (sòl) o teulat inclinat.
QUADRE DE PROTECCIÓ Quadre costat plaques format per fusibles i portafusibles, protector sobre tensions transitòries i interruptor Vcc, dins caixa estanca IP 55.
REGULADOR FOTOTÈRMIA
Regulador FOT/T o DEP/T amb control PWM amb una tensió d’entrada de placa de 80-280V, amb sonda de temperatura i sortida relé (per activar fain-coils per exemple)
ACUMULADOR + RESISTÈNCIA ELÈCTRICA Acumulador de 80 a 500 Lt (per acumulació individual), amb opció de posar resistència elèctrica monofàsica o trifàsica de fins a 6000W (3x2000W) i acoplar fins a tres linies fotovoltaiques ó una combinació entre turbina hidràulica, molí eòlic i fotovoltaica)

 

QUADRE ELÈCTRIC DE PROTECCIÓ Vcc:  A cada linia fotovoltaica o string, i abans del regulador FOT/T, DEP/t o inversor, cal posar una protecció Vcc. Nosaltres ús podem fer aquest quadre de protecció Vcc. Incorpora dins d’armari: Fusibles (+/-) per cada linia, Derivador de sobretensions transitòries (classe II). Interruptor magnetotèrmic 600Vcc.Regleta de connexió elèctrica (entrada / sortida) o conectors MC4 en opció.

 

Còdi Descripció PVP net (iva inclòs)
Kit generació Fototermia 3 panells fotovoltaics 1020W consultar
Kit generació Fototermia 6 panells fotovoltaics 2040W consultar
Kit generació Fototermia 9 panells fotovoltaics 3060W consultar