FOTOTÈRMIA

ESCALFAR AIGUA AMB PANELLS FOTOVOLTAICS UTILITZANT UN TERMO ELÈCTRIC CONVENCIONAL O UN ACUMULADOR D’INÈRCIA AMB RESISTÈNCIA ELÈCTRICA, TREBALLANT AMB CORRENT CONTINUA (Vcc)

ESCALFAR AIGUA AMB PANELLS FOTOVOLTAICS UTILITZANT UN TERMO ELÈCTRIC CONVENCIONAL O UN ACUMULADOR D’INÈRCIA AMB RESISTÈNCIA ELÈCTRICA, TREBALLANT AMB CORRENT CONTINUA (Vcc)

FOTOTERMIA: MÉS AVANTATGES RESPECTE A UN SISTEMA DE SOLAR TÈRMICA
SENSE BATERÍA No necessita bateria. Escalfa l’aigua directament al termo sense bateria ni inversor.
INSTAL·LACIÓ MOLT SENZILLA Només els cables de sortida fotovoltaica i conectar-lo al quadre de protecció FOT/Q, associat al termo elèctric i termostat de control de temperatura a través del quadre FOT/T
NORMATIVA CTE-HE4 Compleix amb el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) Document Base HE4, per cobrir al mínim d’exigència en la generació d’Aigua Calenta Sanitària (ACS) o amb calefacció.
SENSE MANTENIMENT No requereix cap mena de manteniment al no incloure hidràulica (sobrepressió, perills de gelada, bomba solar, fuites).
TEMPERATURA FINS A 95ºC Es poden assolir temperatures de fins a 95ºC o més de forma diària, sense cap cost energètic exterior (només la fotovoltaica i amb insolació)

 

DOS SISTEMES UN MATEIX OBJECTIU: AMB TENSIÓ VCC O AMB TENSIÓ VAC

En efecte des de Hidric em pogut constatar que la Fototermia es un sistema que funciona molt bé. Però encara ho hem fet més senzill. Dos sistemes un mateix objectiu:

Sistema Vcc: Directe de la placa fotovoltaica i amb només un quadre de protecció Vcc (FOT/Q) i un selector termostat per activar/desactivar l’escalfador (FOT/T).

Sistema Vac: Amb un inversor de xarxa i un quadre de regulació i control (costat Vcc i Vac)

Vejeu els exemples proposats o descarregeu-vos el dossier complet: Hidric_fototermia – hidrotermia_invierno 2022_es

KIT FOTOTERMIA: Podem subministrar l’acumulador o termo elèctric a la proporció de 26 Lt/ persona-dia d’aigua calenta (segons CTE), amb resistència elèctrica ajustada al vostre camp FV. Quadre de protecció FOT/Q i termòstat de control FOT/T. I si voleu reduir el consum de gas de la caldera, podem subministrar escalfador elèctric amb suport a la vostra caldera.

FOTOTERMIA OPINIONS DELS NOSTRES CLIENTS: Qui ja disposa de plaques FV i ha instal·lat un sistema de Fototermia, no ha utilitzat gas ni electricitat de xarxa per escalfar ACS. Tenim exemples amb escalfar 300Lt d’aigua fins a 95ºC.

FOTOTERMIA EN ACS: El sol surt cada dia, i pot escalfar aigua directament de les seves plaques FV al termo. El nostre sistema és molt senzill i no necessita cap regulador, en treballar directe de la fotovoltaica a la resistència del termo. Només proteccions i un control de temperatura. 100% efectiu, 100% viable, 100% dins la normativa.

FOTOTERMIA PER CALEFACCIÓ: La Fototèrmia és un bon suport a la calefacció. Com més alta sigui la temperatura de l’aigua, i més acumulació es poden assolir estalvis importants. Molt per sobre de la bomba de calor o aerotèrmia. Però és només un suport.

PREU DE LA FOTOTERMIA: Si ja disposa de plaques FV, ha de destinar una part de la producció a l’ACS. El nostre kit ACS amb acumulador de 150Lt per ser utilitzat com a suport en calefacció (opció 4.2), més el quadre FOT/Q i FOT/T està pensat per cases amb un consum mensual de 350-2000kW/h-mes. L’amortització es  de 0.1 a 6 mesos, comptabilizant l’energia (electricitat o gas) que deixeu de comprar a xarxa, per escalfar aigua.

FOTOTERMIA, SISTEMA Vcc

Escalfar aigua mai no va ser tan fàcil i econòmic. Es fa servir directament l’energia solar fotovoltaica sense passar per bateria ni inversor de xarxa. Dels panells a la resistència elèctrica. Recomanem fer servir un termo elèctric (de qualsevol marca) sempre que sigui amb una resistència de 1500 W. Els panells també poden ser del vostre proveïdor amb una potència instal·lada d’entre 700 a 1300 Wp. El quadre de protecció Vcc incorpora fusibles de protecció i un derivador de sobretensió Vcc, per protegir els panells i el quadre de protecció i regulació. Aquest quadre de regulació incorpora un termòstat digital, que permet activar/desactivar la resistència a partir de la temperatura de consigna. També porta incorporat un sistema de protecció dʻaïllament per al termo. Daquesta manera podrà complir amb la reglamentació. La resistència R1 treballarà directament amb tensió Vcc. Pel que fa al volum del termo, podeu calcular el volum necessari a partir del que marca la normativa. Necessitats daigua calenta: 26L/persona-dia.

Sistema Vcc amb suport de xarxa (1x230Vac) utilitzant doble termo o doble resistència

Per compensar els dies de baixa insolació, pot ser interessant tenir un suport de xarxa elèctrica. De fet, la normativa parla d’una font renovable del 60% i la resta pot venir de la xarxa convencional. Per aquest cas, nosaltres plantegem dues opcions. Amb dos termos elèctrics connectats en sèrie o amb un termo amb dues resistències. 

FOTOTERMIA, SISTEMA Vac

L’opció de treballar amb tensió alterna Vac té tots els avantatges que presenta aquesta tensió. S’utilitza un inversor de xarxa (nosaltres proposem un model de 1500W), que distribueix la producció dels panells solars a la xarxa interna de casa (autoconsum), sense abocar a xarxa. El termo elèctric és convencional i només té com a limitació el volum calculat daigua calenta necessària. Per poder complir amb la normativa (60% mínim denergia renovable), cal que el càlcul dels panells solars sigui l’adequat en funció del volum del termo. El termòstat del termo es pot ajustar al nivell de confort desitjat (recomanem 55ºC). Un cop la temperatura de consigna obre el contacte, la resta de producció PV és enviada a autoconsum.

FOTOTERMIA AGRÍCOLA

-També podem oferir solucions per a la indústria però sobretot per al sector agrícola.

Tenir aigua calenta, segons en quins processos és imprescindible (sala de munyir per exemple).

Demaneu més informació de quina manera els nostres productes us poden ajudar a reduir la vostra empremta de Carboni.

NORMATIVA CTE DB HE4

El regulador FOT/T compleix perfectament amb la normativa CTE Document Bàsic HE4 apartat 3 i 4:

3 Quantificació de l’exigència

3.1 Contribució renovable mínima per a ACS i/o climatització de piscina

1 La contribució mínima d’energia procedent de fonts renovables cobrirà almenys el 70% de la demanda energètica anual per a ACS i per a climatització de piscina, obtinguda a partir dels valors mensuals, i incloent-hi les pèrdues tèrmiques per distribució, acumulació i recirculació. Aquesta contribució mínima es pot reduir al 60% quan la demanda d’ACS sigui inferior a 5000 l/d. Es considerarà únicament l’aportació renovable de l’energia amb origen in situ o a les proximitats de l’edifici.

A més des de Hidric ús podem oferir la Justificació, tal com descriu el Document Base HE4-Annexe F:

4 Justificació de l’exigència

Per justificar que un edifici compleix les exigències d’aquest DB, els documents de projecte inclouran la següent informació sobre l’edifici o part de l’edifici avaluada:

a) la demanda mensual d’aigua calenta sanitària (ACS) i de climatització de piscina, incloent-hi les pèrdues tèrmiques per distribució, acumulació i recirculació.

b) la contribució renovable aportada per satisfer les necessitats denergia per a ACS i climatització de piscina.

c) la contribució de l’energia residual aportada, si escau, per a l’ACS;

d) comprovació que la contribució renovable per a les necessitats d’ACS utilitzada cobreix la contribució obligatòria.

Amb la compra del kit complet ús donarem  Justificació del compliment Document Base HE4

DESCRIPCIÓ PER A PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Si heu de redactar un projecte o prescripcions tècniques on inclogui Fototèrmia i voleu utilitzar el nostre sistema FOT/Q + FOT/T en sistema Vcc podeu utilitzar la següent descripció:

Kit regulació Fototèrmia treballant amb tensió Vcc format per un quadre de protecció FOT/Q format per fusibles de tall costat linia FV, protector de sobretensions transitòries classe II, amb contactor K1 i interruptor magnetotèrmic 500Vdc per la conexió a resistència elèctrica insertada dins acumulador o termo elèctric, de volum a determinar segons  el valor de 26L/p-dia més un factor k. Resistència elèctrica associada al quadre de control FOT/T amb sonda de temperatura i termostat amb control de temperatura de -40 a +150ºC, amb sortida relé, per activar el contactor K1.

KIT DE GENERACIÓ FOTOTÈRMIA

El nostre kit de FOTOTÈRMIA està format per: Dipòsit acumulador amb resistència o termo elèctric amb o sense serpentí interior (segons les seves necessitats). Quadre elèctric cablejat de protecció Vcc on conectarà els cables de la seva linia FV (max 400Vdc i de 700 a 6000Wp), i el quadre de control de temperatura, amb sonda de temperatura associada al acumulador o termo elèctric.

La resistència elèctrica es proporciona amb el kit dins l’acumulador o termo, en funció del camp FV. Si vosté ja disposa d’un termo elèctric o resistència elèctrica, el podem ajudar a triar la potència i tensió del camp FV (pot tenir un cost associat).

Demani més informació i pressupost sense compromís

Al mercat podeu trobar les plaques, estructures i altres elements necessàris, vosaltres mateixos, però si voleu també ús podem oferir els nostres components estandaritzats

PREGUNTES FREQUENTS

* Puc fer servir un escalfador o termo elèctric en tensió monofàsica 230Vac?

La resistència del termo és l’únic paràmetre que descriu l’escalfador, pot utilitzar un escalfador de tensió Vac o Vcc.

*Quina potència de resistència ha de tenir l’escalfador o termo elèctric?

La resistència del termo elèctric ha de coincidir amb els panells fotovoltaics. Per exemple, si vostè té ja instal lats 1500Wp de potència amb una tensió de 170Vcc i 8,12A, ideal seria que la resistència del seu termo fora de 1500W a 170V.

*Puc utilitzar un escalfador o termo elèctric amb tensió monofàsica a 230Vac?

Sí, només cal ajustar la potència de l’escalfador als panells fotovoltaics. És a dir, cal fer un càlcul per determinar la potència de la resistència. Vegem-ne un exemple:

Com que la resistència de l’escalfador i la intensitat del corrent són els únics paràmetres de l’escalfador, és possible ajustar l’escalfador de 230 Vac perquè funcioni amb panells fotovoltaics amb un voltatge diferent. Per saber quina potència de resitència hem d’utilitzar apliquem la llei d’Ohm: R= 170 V/8,12 A = 20.9 ohms. La resistència ha de tenir 19,61 ohms. Per a un escalfador de 230Vac, P = U^2 / R = 230^2/ 20.9 = 2531W. En aquest cas, la resistència interior del termo si és de tensió monofàsca 230Vac podrà ser de 2500W, utilitzant els panells de 170V.

*Si no hi ha insolació suficient (dies de pluja, ennuvolat, etc), la fototèrmia funciona?

La resistència elèctrica funciona a partir dels primers raigs de sol, però efectivament la tensió serà baixa en dies ennuvolats. Podeu utilitzar acumuladors amb dues resistència independents. Una controlada per fotovoltaica (fototermia) i una segona amb suport de xarxa convencional, i ajustada mitjançant termostat a una temperatura baixa, però suficient per a un confort (per exemple a 23ºC).

A nivell anual (energia necessària per escalfar l’ACS durant un any), la Fototèrmia li produirà molt més del mínim exigit per la norma CTE, tot i que en un dia concret pot necessitar un suport d’una altra font energètica. Consulteu els esquemes a dalt indicats: opcions 2.1 Amb doble termo, o 2.2 Amb doble resistència, o 4.1 Amb suport a una caldera.

*Quin inconvenient té escalfar aigua directament amb els panells fotovoltaics?

El panell solar funciona a la màxima potència només a un voltatge òptim. Connectar la resistència del termo directament al panell fotovoltaic provoca una càrrega massa alta i, com a resultat, una caiguda de voltatge. Amb voltatge de funcionament reduït, el panell produeix fins i tot diverses vegades menys corrent que amb el voltatge òptim. Al panell no li passa res, però implica més temps de treball.