FOTOTÈRMIA

ESCALFAR AIGUA AMB PANELLS FOTOVOLTAICS UTILITZANT UN TERMO ELÈCTRIC CONVENCIONAL O UN ACUMULADOR D’INÈRCIA AMB RESISTÈNCIA ELÈCTRICA, TREBALLANT AMB CORRENT CONTINUA (Vcc)

ESCALFAR AIGUA AMB PANELLS FOTOVOLTAICS UTILITZANT UN TERMO ELÈCTRIC CONVENCIONAL O UN ACUMULADOR D’INÈRCIA AMB RESISTÈNCIA ELÈCTRICA, TREBALLANT AMB CORRENT CONTINUA (Vcc)

FOTOTERMIA: MÉS AVANTATGES RESPECTE A UN SISTEMA DE SOLAR TÈRMICA
SENSE BATERÍA No necessita bateria. Escalfa l’aigua directament al termo sense bateria ni inversor.
INSTAL·LACIÓ MOLT SENZILLA Només els cables de sortida fotovoltaica i conectar-lo al quadre de protecció FOT/Q, associat al termo elèctric i termostat de control de temperatura a través del quadre FOT/T
NORMATIVA CTE-HE4 Compleix amb el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) Document Base HE4, per cobrir al mínim d’exigència en la generació d’Aigua Calenta Sanitària (ACS) o amb calefacció.
SENSE MANTENIMENT No requereix cap mena de manteniment al no incloure hidràulica (sobrepressió, perills de gelada, bomba solar, fuites).
TEMPERATURA FINS A 95ºC Es poden assolir temperatures de fins a 95ºC o més de forma diària, sense cap cost energètic exterior (només la fotovoltaica i amb insolació)

 

OBJECTIU DE LA FOTOTÈRMIA

L’objectiu d’un sistema de Fototèrmia, és enviar la producció fotovoltaica elèctrica en tensió Vcc a escalfar aigua mitjançant una resistència elèctrica ubicada dins un acumulador, termo elèctric o similar. Directe (amb un regulador PWM/MPPT) de la placa al termo.

QUE ES NECESSITA?

a) Panells fotovoltaics (d’1 a 5), en una línia separada amb una potència màxima de 1800-2000W i una tensió de línia 10 a 400Vcc

b) El regulador FOT/T VDC 2000 PWM/MPPT. El regulador va instal·lat dins una caixa elèctrica 3 en 1 (fusibles per la línia fotovoltaica, el regulador FOT/T, sortida amb un interruptor Vdc per la connexió de la resistència)

c) Un acumulador d’aigua o termo o acumulador d’inèrcia amb resistència elèctrica. És important que l’acumulador tingui una veïna per la sonda de temperatura.

QUIN ESTALVI PRODUEIX?

Amb aigua ACS i una acumulació de 200-300 Lt a 80ºC per a 3-5 persones, l’estlvi d’energia convencional es del 90-100%.

Amb calefacció (suport a calefacció), amb radiadors l’estalvi es del 35-55% i amb terra radiant del 35-65% d’energia convencional no utilitzada.

COM S’INSTAL·LA LA FOTOTÈRMIA?

L’embrancament més simple és el descrit més avall.

 


CAIXA ELÈCTRICA 3 en 1: El regulador FOT/T VDC  s’entrega dins una caixa elèctrica de doble secció, amb tres elements:

1: Elements de protecció de la línia FV. Fusibles + / – Vdc

2: El regulador FOT/T VDC 2000 PWM/MPPT + sonda temperatura 1.5m

3: Interruptor Vdc per línia resistència

REGULADOR FOT /T VDC 2000: Permet treballar en dos modes.

Mode 1. Envia tota la potència de placa des de qualsevol tensió. Treballa en mode PWM.

Mode 2: Envia la potència de placa, a partir d’una tensió seleccionada. Treballa en mode MPPT.

Fer feina amb l’opció 2, permet utilitzar el regulador FOT/T amb petits aerogeneradors eòlics. També permet aprofitar una tensió més baixa per altres usos.

POTÈNCIA MÀXIMA DE PLACA I RESISTÈNCIA: P: 2000W de màxima tant en placa FV com de la resistència d’aigua.

TENSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE PLACA: La tensió de placa pot oscil·lar entre 10 a 400Vcc. La tensió de la resistència pot ser Vcc o Vac (tensió típica 230V o 400Vca)

MADE IN EU 100%: El regulador FOT/T està dissenyat i assemblat al 100% a Europa. Garantia 2 anys per defectes de fabricació. Ha passat control de qualitat.

FOTOTERMIA AGRÍCOLA

-També podem oferir solucions per a la indústria però sobretot per al sector agrícola.

Tenir aigua calenta, segons en quins processos és imprescindible (sala de munyir per exemple).

Demaneu més informació de quina manera els nostres productes us poden ajudar a reduir la vostra empremta de Carboni.

NORMATIVA CTE DB HE4

El regulador FOT/T compleix perfectament amb la normativa CTE Document Bàsic HE4 apartat 3 i 4:

3 Quantificació de l’exigència

3.1 Contribució renovable mínima per a ACS i/o climatització de piscina

1 La contribució mínima d’energia procedent de fonts renovables cobrirà almenys el 70% de la demanda energètica anual per a ACS i per a climatització de piscina, obtinguda a partir dels valors mensuals, i incloent-hi les pèrdues tèrmiques per distribució, acumulació i recirculació. Aquesta contribució mínima es pot reduir al 60% quan la demanda d’ACS sigui inferior a 5000 l/d. Es considerarà únicament l’aportació renovable de l’energia amb origen in situ o a les proximitats de l’edifici.

A més des de Hidric ús podem oferir la Justificació, tal com descriu el Document Base HE4-Annexe F:

4 Justificació de l’exigència

Per justificar que un edifici compleix les exigències d’aquest DB, els documents de projecte inclouran la següent informació sobre l’edifici o part de l’edifici avaluada:

a) la demanda mensual d’aigua calenta sanitària (ACS) i de climatització de piscina, incloent-hi les pèrdues tèrmiques per distribució, acumulació i recirculació.

b) la contribució renovable aportada per satisfer les necessitats denergia per a ACS i climatització de piscina.

c) la contribució de l’energia residual aportada, si escau, per a l’ACS;

d) comprovació que la contribució renovable per a les necessitats d’ACS utilitzada cobreix la contribució obligatòria.

Amb la compra del kit complet ús donarem  Justificació del compliment Document Base HE4

DESCRIPCIÓ PER A PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Si heu de redactar un projecte o prescripcions tècniques on inclogui Fototèrmia i voleu utilitzar el nostre sistema FOT/T VDC 2000 en sistema Vcc podeu utilitzar la següent descripció:

Regulador Fototèrmia tipus FOT/T treballant amb tensió Vcc format per un quadre elèctric doble, amb fusibles de tall costat linia FV. Regulador FOT/T amb opció de treballar en mode PWM o MPPT segons tensió  assignada, tensió d’activació 12-14Vdc amb font d’alimentació 230Vac i caixa de transistors. Elements de seguretat tals com refrigeracció activa amb ventilador incroporat. Visualització de tensió de placa, potència i temperatura de l’aigua del acumulador. Sortida a resistència, protegida amb interruptor Vdc. Permet ajust de la temperatura (en valors d’1ºC) amb sonda de temperatura ioncorporada. Disseny i fabricació 100% EU. Permet treballar entre 100 i 2000W de placa i resistència i una tensió de 10 a 400Vcc.

KIT DE GENERACIÓ FOTOTÈRMIA

El nostre kit de FOTOTÈRMIA està format per: Dipòsit acumulador amb resistència o termo elèctric amb o sense serpentí interior (segons les seves necessitats). Quadre elèctric cablejat de protecció Vcc on conectarà els cables de la seva linia FV (max 400Vdc i de 700 a 2000Wp), i el quadre de control de temperatura, amb sonda de temperatura associada al acumulador o termo elèctric.

La resistència elèctrica es proporciona amb el kit dins l’acumulador o termo, en funció del camp FV. Si vosté ja disposa d’un termo elèctric o resistència elèctrica, el podem ajudar a triar la potència i tensió del camp FV (pot tenir un cost associat).

Demani més informació i pressupost sense compromís

Al mercat podeu trobar les plaques, estructures i altres elements necessàris, vosaltres mateixos, però si voleu també ús podem oferir els nostres components estandaritzats

PREGUNTES FREQUENTS

* Puc fer servir un escalfador o termo elèctric en tensió monofàsica 230Vac?

Si. Es millor utilitzar acumuladors amb una vaina per posar la sonda de temperatura. La resistència del termo és l’únic paràmetre que descriu l’escalfador, pot utilitzar un escalfador de tensió Vac o Vcc.

*Quina potència de resistència ha de tenir l’escalfador o termo elèctric utilitzant el regulador FOT/T VDC 2000?

La resistència del termo elèctric no és necessari que coincideixi amb la potència dels panells fotovoltaics. Pot usar qualsevol resistència fins a un màxim de 2000W. Per dubtes consulti’ns.

*Quin estalvi d’energía elèctrica convencional o de gas (natural) puc obtenir?

Si disposeu d’energia elèctrica de xarxa per escalfar aigua (termo elèctric). El consum mitjà mensual amb una resistència de 2000W (8333W/mes), és de 66.26€ (hores vall), 78,75€ (hora plana), o 95,00€ (hora punta). Aquests valors els deixareu de pagar amb la fototèrmia.

Si disposeu d’una caldera mixta (ACS + calefacció) i s’utilitza per ACS 1,5h/dia, amb un consum mitjà de 0,19m3/h de gas, es gasta 24,73€/mes.

Aquesta seria la quantitat que deixareu de pagar a la subministradora de gas, deixant d’importar 11.4m3 de gas al mes (136.8m3 a l’any).

Si aquest canvi de gas natural a fototèrmia el féssim 1 milió de llars són, 136 milions de m3 de gas no importats. Un vaixell de gas porta entre 100 i 266 mil m3. Per tant, l’estalvi de gas no importat és de com a mínim 514 vaixells.

 

*Si no hi ha insolació suficient (dies de pluja, ennuvolat, etc), la fototèrmia funciona?

La resistència elèctrica funciona a partir dels primers raigs de sol, però efectivament la tensió serà baixa en dies ennuvolats. Podeu utilitzar acumuladors amb dues resistències independents. Una controlada per fotovoltaica (fototèrmia) i una segona amb suport de xarxa convencional, i ajustada mitjançant termòstat a una temperatura baixa, però suficient per a un confort (per exemple a 23ºC).

A escala anual (energia necessària per escalfar l’ACS durant un any), la Fototèrmia li produirà molt més del mínim exigit per la norma CTE, tot i que en un dia concret pot necessitar un suport d’una altra font energètica.

El nostre consell és que en comprar l’acumulador penseu amb una reserva suficient (2 ó 3 dies sense sol). A més reserva d’aigua calenta, major estalvi d’energia no fotovoltaica (o de suport).

 

*Quin inconvenient té escalfar aigua directament amb els panells fotovoltaics?

El panell solar funciona a la màxima potència només a un voltatge òptim. Connectar la resistència del termo directament al panell fotovoltaic provoca una càrrega massa alta i, com a resultat, una caiguda de voltatge. Amb voltatge de funcionament reduït, el panell produeix fins i tot diverses vegades menys corrent que amb el voltatge òptim. Al panell no li passa res, però implica més temps de treball.

Per resoldre aquest fet, el regulador FOT/T VDC2000 incorpora dins el seu algorisme de treball l’opció PWM si es treballa en mode 1 (a qualsevol tensió). També permet treballar en mode MPPT a l’activar el mode 2 (a partir d’una tensió determinada). D’aquesta manera, tant en un cas com en l’altre es garanteix un òptim punt d’energia traspassa de la placa a la resistència.

 

*Puc utilitzar els excedents per escalfar aigua?

Si és clar, al mercat hi ha aparells que realitzen la gestió d’excedents. Això no obstant, la nostra Fototèrmia no utilitza excedents. Funciona amb una línia independent exclusivament per escalfar aigua. De fet, s’usen pocs panells (de 400 a 1800 Wp) instal·lats. D’aquesta manera es redueix el nombre de panells totals a instal·lar.