FOTOVOLTAICA AÏLLADA I FOTOVOLTAICA EN  AUTOCONSUM

SOLAR FOTOVOLTAICA EN AÏLLADA. DEFINICIÓ

Quan es parla de producció solar fotovoltaica en Aïllada (o en Illa), es refereix a una instal·lació, on no hi ha cap connexió amb una xarxa pública elèctrica. És a dir, és  una instal·lació elèctrica completament autònoma generant ella mateixa la producció i el consum, sense dependre en cap moment d’una xarxa elèctrica pública externa. Un exemple d’instal·lació aïllada és una casa o explotació agrícola o ambdues, on no hi ha cap linia elèctrica que hi arribi i s’utilitza un grup electrògen o similar per obtenir electricitat. Això succeeix al món rural en bordes o cases allunyades d’un nucli habitat. També pot ser una instal·lació fotovoltaica en aïllada, si havent-hi una linia de xarxa elèctrica aprop, no hi ha cap escomesa elèctrica que condueixi a la casa en questió. Si existeix una escomesa i un comptador, llavors deixa de ser aïllada i passa a ser una instal·lació amb autoconsum.

SOLAR FOTOVOLTAICA AÏLLADA: REGLAMENTACIÓ I REQUISITS PRÈVIS

El Reial decret llei 15/2018, de 5 d’octubre, amb l’objectiu d’impulsar  l’autoconsum  amb generació distribuïda renovable, s’estableix que l’energia autoconsumida d’origen renovable, cogeneració o residus està exempta de tot tipus de càrrecs i peatges.
Aquest Reial decret llei 15/2018, de 5 d’octubre, també  derogació de diversos articles del Reial decret 900/2015, de 9 d’octubre,  entre els quals cal destacar els relatius a les configuracions de mesura, les limitacions del màxim de potència de generació instal·lada fins a la potència contractada o els relatius al pagament de càrrecs per l’energia autoconsumida.

El Reial decret 244/2019, de 5 d’abril defineix una instal·lació aïllada: Art. 3 apartat d)
d) Instal·lació aïllada: aquella en la qual no hi ha en cap moment capacitat física de connexió elèctrica amb la xarxa de transport o distribució ni directament ni indirectament a través d’una instal·lació pròpia o aliena. Les instal·lacions desconnectades de la xarxa mitjançant dispositius interruptors o equivalents no es consideren aïllades als efectes de l’aplicació d’aquest Reial decret.

En l’apartat h) es defineix la potència instal·lada: En el cas d’instal·lacions fotovoltaiques, la potència instal·lada és la potència màxima de l’inversor o, si s’escau, la suma de les potències màximes dels inversors.

Dins aquest Decret (244/2019) les instal·lacions aïllades en illa, no hi son incloses. Tampoc queden definides les instal·lacions fotovoltaiques en aïllada al RD 900/2015, però diu que la Ley 24/2013 queda definit l’autoconum. En la Ley 24/2013 art 9. es defineix les instalacions d’autoconsum, però fan referència exclusivament a autoconsum sense excedent o amb excedent per enviar-lo a xarxa. En l’article 9 punt 6 diu: Las instalaciones en modalidad de suministro con autoconsumo sin excedentes de hasta 100 kW se someterán exclusivamente a los reglamentos técnicos correspondientes. En particular, las instalaciones de suministro con autoconsumo conectadas en baja tensión se ejecutarán de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT).

El REBT queda defint en el RD 842/2002 del 2 d’agost, i en concret dins les Instrucciones Previas Complementarias (IPC) de Baixa Tensió, en la número 40 fa referència a Instalaciones Generadoras de Baja Tensión (IPC-BT-40). En l’artícle 2.a diu: a) Instalaciones generadoras aisladas: aquellas en las que no puede existir conexión eléctrica alguna con la Red de Distribución Pública. Dins aquest  IPC-BT-40 no es defineix res més de xarxes fotovoltaiques en autoconsum aïllada.

Respecte la necessitat de fer Projecte o Memòria Tècnica previa a la instal·lació, cal seguir les indicacions del IPC-BT-04. En el seu artícle 3 on detalla en quins casos cal Projecte Descriptiu de la Instal·lació, no fa cap referència a les instal·lacions fotovoltaiques en aïllades, però si parla en l’apartat c) de Generación >10kW.

Per tant d’acord amb el IPC-BT-04 (artícle 3 apartat c), en instal·lacions fotovoltaiques en aïllada (o illa), si la potencia instal·lada es:

<10 KW Cal fer Memòria Descriptiva

>10 KW Cal fer Projecte

Un cop feta la instal·lació caldrà un Certificat d’instal·lació elèctric a legalitzar al Dep. Indústria.

MEMÒRIA DESCRIPTIVA PER INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES AÏLLADES (EN ILLA)

Si la potència instal·lada és <10KW cal fer una Memòria Descriptiva de la instal·lació. La Potència instal·lada serà en funció del inversor (o de la suma de tots els inversors posats). Els punts que ha de contenir la Memòria Descriptiva d’acord amb IPC-BT-04 son:

– Els referents al propietari;

– Identificació de la persona que signa la memòria i justificació de la seva competència;

– Emplaçament de la instal·lació;

– Ús a què es destina;

– Relació nominal dels receptors que es prevegi instal·lar i la seva potència;

– Càlculs justificatius de les característiques de la línia general d’alimentació, derivacions individuals i línies secundàries, els seus elements de protecció i els seus punts d’utilització;
– Petita memòria descriptiva;

– Esquema unifilar de la instal·lació i característiques dels dispositius de tall i protecció adoptats, punts d’utilització i seccions dels conductors.

– Croquis del seu traçat;

Ha Hidric, sl us podem fer aquesta Memòria Descriptiva i al mateix temps ajudar-vos amb la instal·lació. Consulteu-nos

FOTOVOLTAICA AÏLLADA:  LLISTAT DE PREUS. 2019 Preus AMB IVA

CÒDI DESCRIPCIÓ MODEL PREU iva inclòs (€)
Memòria Descriptiva per Fotovoltaica Aïllada fins a 10kW Entre 350-1500
Visita tècnica al lloc 49,00 +0.09€/km

 

Fotovoltaica: FITXES TÈCNIQUES