DERIVADORS DE SOBRETENSIÓ (DST), EXCEDENTS FOTOVOLTAIC  (DEP/T) I CONTROLADORS FOTOTERMIA (FOT/T)

 

Els derivadors DST, són una manera fàcil, ràpida i barata de controlar la sobretensió produïda per una turbina hidràulica, eòlica o similar, quan entren en tensió lliure (Voc). El DST s’acopla en paral·lel al regulador de carga MPPT o inversor, i deriva l’energia excedentària o sobrant vers una resistència de dissipació.
El DEP-T/R s’utilitza per gestionar l’excedent  en fotovoltaica. Incorpora una sonda de temperatura per enviar directament l’excedent per escalfar aigua a un termo elèctric o similar. També hi ha l’oció amb sortida relé.
El FOT-T es un controlador exlusivament per FOFOTERMIA i prioritza l’escalfament de l’aigua. Un cop assolida la temperatura de consigna, porta la placa FV a tensió Voc i a sortida controlador a 0V. Es subministra junt a una caixa elèctrica amb un termostat electrònic i un relé per opcionalment reaprofitar l’excedent.

¿ON ES POT INSTAL·LAR?

El DST Com a sistema de protecció en instal·lacions fotofoltaiques o en turbines eòliques o hidràuliques tipus Powerspout, Salôria, Irem, Turbiwatt, Tecnoturbines, etc.

El DEP/T en qualsevol camp fotovoltaic (una linia), on les condicions elèctriques siguin adequades dins els paràmetres de treball. Rang de tensió entre 180 i 350Vcc i 2000W de resistència elèctrica (per escalafar aigua).

Es conecta abans del regulador (en paral·lel) i ha d’anar associat a una resistència disipadora degudament calculada

El FOT/T en qualsevol camp fotovoltaic que no excedeixi de 2400Wp de potència i resistència d’aigua de 2000W com a màxim. Tensió del camp fotovoltaic entre 180-260Vcc. Al portar sonda de temperatura, s’ha d’instalar aprop de l’acumulador d’aigua.

PROGRAMACIÓ:
El derivador ja està calibrat per desviar la sobretensió segons consigna (veure etiqueta). No obstant si ha de calibrar, faci-ho amb molta atenció. El potenciòmetre és molt sensible. Utilitzi un tornavís fi de punta plana.

Girant el potenciòmetre a la dreta augmenta la tensió. A la pantalla apareix -pampallugejant- el valor de tensió de desviament. Al apretar la tecla de guardar, la tensió queda fixada i apareix en groc, a la part superior esquerra de la pantalla

El circuit aguanta 8A a 300Vdc, 10A a 240Vdc i 15A a menys de 200Vdc. Obligatori posar el fusibles segons esquema.

Per protegir el regulador MPPT, el derivador DST, ha de ser el primer i últim en desconnectar-lo, segons maniobra d’engegada/aturada de la turbina.

REGULADOR FOTOTERMIA (FOT/T-r)

 

FOT/T

Regulador Fototèrmia

 

FUNCIONAMENT: Envia tota la producció fotovoltaica amb regulació PWM directament a escalfar aigua, a una resistència elèctrica.

S’ajusta la temperatura de consigna de l’acumulador o termo elèctric (qualsevol model). Assolida aquesta temperatura, completament amb fotovoltaica es desactiva l’energia vers la resistència i s’activa un relé (per obrir un consum o activar un regulador/inversor de xarxa). Per sota de 4ºC del punt de desconnexió s’activa de nou la resistència.

Tensió nominal de placa FV : entre 90 i 350Vcc. És adir, el vostre string o linia FV ha de tenir un rang de tensió de entre 90 i 350V. El FOT/T es fabrica segons la tensió del vostre string. Tenim tres models:  FOT/T-150 (90-150Vcc), FOT/T-250 (151-250Vcc), FOT/T-350 (251-350Vcc)

Potència màxima de la linia fotovoltaica (string): 2400Wp

Potència màxima resistència: 2300W

Per complir amb la normativa REBT cal instal·lar abans del regulador FOT/T un quadre de protecció Vcc, amb fusible, protecció sobretensions transitòries (classe II) amb connexió a massa o terra i magnetotèrmic Vcc. Al termo elèctric es imprescindible connexió a massa o terra. Demaneu valoració.

El FOT/T porta una sonda de temperatura

DERVIDADOR EXCEDENTS FOTOVOLTAIC (DEP/T)

 

DEP/T-R 80-280

Per tensió de derivació de entre 90-350Vcc
FUNCIONAMENT: Si la temperatura del termo es inferior a la de consigna, i el camp solar , excedeix la tensió de consigna o sobretensió, aquesta es desviada a la resistència elèctrica per escalfar aigua
Exemple: La temperatura de consigna es de 75ºC, la sonda marca 55ºC i les plaques FV proporcionen 100Vdc a tensió nominal al inversor. La tensió de desviament s’ha estipulat a 105Vdc. Si en un moment donat, la tensió augmenta per sobre de 105Vdc, es desviarà  a la resistència, deixant una tensió de consigna de 105V per l’inversor/regulador de carga. Per contra si la temperatura es de 76ºC, no es produirà la desviació.
Amb l’opció relé, si es produeix un temps determinat (5 minuts aprox) sense desviar (per temperatura elevada), s’activa el relé. El relé es mantindrá actiu un minim de 5 min. per donar estabilitat als aparells conectats.

DERIVADORS SOBRETENSIÓ (DST)

 

DST-80

Per tensió de derivació de 60-80Vcc

FUNCIONAMENT:
Si la tensió de la turbina excedeix la tensió de consigna o de sobretensió, aquesta tensió és desviada a la resistència de derivació.

Exemple. Una turbina proporciona 60 Vdc en tensió nominal. La tensió de desviament és de 65Vdc. Si en un moment donat, la tensió de la turbina augmenta de 75Vdc, es desviarà 10Vcc a la resistència.

DST-110

Per tensió de derivació de 90 a 110Vcc

FUNCIONAMENT:
Si la tensió de la turbina excedeix la tensió de consigna o de sobretensió, aquesta tensió és desviada a la resistència de derivació.

Exemple. Una turbina proporciona 80 Vdc en tensió nominal. La tensió de desviament és de 90Vdc. Si en un moment donat, la tensió de la turbina augmenta de 95Vdc, es desviarà 5Vcc a la resistència.

 

DST-150

Per tensió de derivació fins a 110-150Vcc

FUNCIONAMENT:
Si la tensió de la turbina excedeix la tensió de consigna o de sobretensió, aquesta tensió és desviada a la resistència de derivació.

Exemple. Una turbina proporciona 120 Vdc en tensió nominal. La tensió de desviament és de 130Vdc. Si en un moment donat, la tensió de la turbina augmenta de 145Vdc, es desviarà 15Vcc a la resistència.

 

 

DST-200

Per tensió de derivació fins a 160-200Vcc

FUNCIONAMENT:
Si la tensió de la turbina excedeix la tensió de consigna o de sobretensió, aquesta tensió és desviada a la resistència de derivació.

Exemple. Una turbina proporciona 130 Vdc en tensió nominal. La tensió de desviament és de 150Vdc. Si en un moment donat, la tensió de la turbina augmenta de 165Vdc, es desviarà 15Vcc a la resistència.

 

 

 

DST-400

Per tensió de derivació de 350 a 400Vcc

FUNCIONAMENT:
Si la tensió de la turbina excedeix la tensió de consigna o de sobretensió, aquesta tensió és desviada a la resistència de derivació.

Exemple. Una turbina proporciona 330 Vdc en tensió nominal. La tensió de desviament és de 350Vdc. Si en un moment donat, la tensió de la turbina augmenta de 365Vdc, es desviarà 15Vcc a la resistència.