QUE ÉS L’AIGUA REGENERADA?

És una aigua residual procedent de depuradora o crua que rep un tractament addicional i podrà ser utilitzada per a regs agrícoles i ambientals o inclús industrials o privats, així com per al reg de camps d’esports.

L’aigua Regenerada ha estat prèviament depurada per una estació EDAR o una estació de depuració natural o una fosa sèptica amb filtre biològic, però no és potable.

Així mateix, amb un tractament relativament senzill, però eficaç es pot adequar per al reg agrícola. Sobretot per horta o fructicultura on s’utilitza el reg gota a gota.

L’aigua Regenerada, esdevé doncs un recurs eficaç i relativament barat, per aquells llocs on no es disposa d’aigua de reg convencional o no amb la quantitat necessària.

 

LA MEVA PROPOSTA PER REGENERAR L’AIGUA

PRIMER: Avaluar el consum anual previst de reg. Disseny agronòmic: Determinarà la temporada de reg, el volum anual d’aigua necessària (m3/any) i cabal (L/h).
SEGON: Veure opcions locals d’on recollir aigua (o efluent) susceptible de ser regenerada. Veure quina recollida en local hi ha (fosa sèptica i ús de l’efluent), recollida de pluvials (volum), depuradores pròximes, altres cases o veïnats amb foses sèptiques, etc.
TERCER: Avaluar qualitat o paràmetres físics-químics de l’efluent. Això servirà per determinar que cal fer-li i fins on, dins el marc legal vigent regulat per el RD 1620/2007, per poder obtenir una aigua regenerada òptima segons el reg o cultiu necessari.
QUART: Plantejament operatiu de la regeneració. Normalment inclou: Prefiltració, captació, recollida o emmagatzematge, bio digestor actiu, separació o no de metà, recollida/decantació efluent, potabilització o desinfecció i reserva final abans de ser utilitzada de nou.

 

BENEFICIS DE L’AIGUA REGENERADA

Tot el volum que s’obté d’Aigua Regenerada, no prové del circuit normal d’aigua de reg. Per tant, s’aconsegueix una menor pressió ambiental a l’obtenir una nova disponibilitat. Fent un símil amb la fotovoltaica d’autoconsum, seria l’energia autoproduida (amb les teves plaques FV) i no comprada a la companyia.
La regeneració permet doncs això, tenir la teva pròpia aigua sense dependre de factors aliens (reduint-los). A part es pot regenerar moltes vegades seguides (això si es va perdent un volum).
Si no es disposa de prouta aigua de reg, o la pluviometria és escassa, o la comunitat de regants imposa moltes restriccions, l’AIGUA REGENERADA aporta estabilitat al cicle del cultiu.

QUIN COST TÉ IMPLEMENTAR UN SISTEMA D’AIGUA REGENERADA

El cost d’obtenir una nova font d’aigua serà proporcional al volum necessàri, qualitat d’origen i resultat final que es vol obtenir.

I EL COST MANTENIMENT?

Si tot el procés es pot fer en un lloc on hi ha pendent….el cost  de manteniment pot ser gairebé nul. Si no hi ha pendent, però es pot obtenir energía elèctrica de fonts renovables (fotovoltaica per exemple), el cost serà de l’energia pagada.
El sistema es pot fer molt simple o compelx, però sempre i en tots els casos caldrà dedicar-hi unes hores setmanals. Com més complex i automatizat el sistema, menys hores de dedicació setmanals.