INSTAL·LACIONS DE REGS EN JARDINS PÚBLICS I PRIVATS

FEM INSTAL·LACIONS, MILLORES I REPARACIONS EN REGS DE GESPES

Quant es parla de regs en jardineria, sobretot hom es refereix al reg de la gespa. En les nostres instal·lacions utilitzem en la mesura del possible, reaprofitaments hidràulics (aigua de pluja, aigua residual sanejada, aigua fràtica amb alt contingut de sals, etc). D’aquesta manera es reduiex el consum d’aigua potable. Sempre utilitzem tècniques de baix consum (emissors de baixa pluviometria per evitar escolament supercial, automatismes hidràulics, i sensors de pluja)

El reg en parterres, arbust i arbres aïllats sempre el fem amb goteig, aplicant els nostres coneixements en els regs agrícoles.

ESTUDIS D’INFILTRACIÓ D’AIGUA DEL REG I  COL·LOCACIÓ DE SENSORS D’HUMITAT

 

Conèixer la velocitat d’infiltració (mm/m2), d’aigua en una gespa (en jardineria privada, golfs o espais públics), permet desenvolupar un calendari de reg real en temps i frequència. L’estudi d’infiltració es realitza in-situ aplicant el mètode de Porchet (modificat). D’aquesta manera podrem adaptar el reg actual o futur a les condicions reals del terreny.  També podem instal·lar sensors d’humitat del sòl, i condicionar el reg a les condicions d’humitat real. tot això es permetrà estalvis d’aigua sense condicionar la qualitat de la gespa.

ELECTROVÀLVULES I PROGRAMADORS PER AL REG

Per automatizar un reg, cal electrovàlvules. Podem instal·lar capçals amb electrovàlvules de 2 ó 3 vies. Podem posar-hi programadors sencills de 230/24Vac o de piles 9v o inclús podem fer sistemes autònoms amb gestió de l’aigua.

Fem netejes d’electrovàlvules i manteniments preventius o correctius

FONTS I SORTIDORS ORNAMENTALS EN ESPAIS PÚBLICS

Desde recuperació de fonts antigues fins al disseny (hidràulic)  de moderns sortidors. Sortidors estàtics o dinàmics. Sortidors aparador o sortidors intercatius amb el públic. Amb circuit tancat d’aigua i filtració/depuració adequada per evitar malgastar aigua.

SAMCLA: DOMÒTICA I REG CENTRALITZAT via wifi-radio